Η 70η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 70η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091 - 30.12.2021 Εγκύκλιος 70 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00, κατ΄εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290) ΚΥΑ.

Βάσει των ανωτέρω:
- εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό έναντι αντιτίμου.
-  Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 30.12.2021 έως 17.1.2022, ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Βάσει των νεώτερων αυτών ρυθμίσεων και για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τις 17.1.2022, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών τους, καταρτίζοντας πλάνο εργασιών. Για την κατάρτιση του πλάνου εργασιών και βάσει των οδηγιών που έχουν ήδη δοθεί με προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, υπενθυμίζονται και αποσαφηνίζονται τα εξής: Το πλάνο εργασιών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ανώτατο έως 50% ποσοστό τηλεργασίας, θα καταρτιστεί σε επίπεδο Διεύθυνσης υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι που παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία δύνανται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης. Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη απαραιτήτως οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας και η φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, οπότε τηλεργασία θα παρέχεται από εκείνους τους υπαλλήλους που δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να ασκούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Εφόσον, στους υπαλλήλους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εξυπακούεται ότι θα προταχθούν για λόγους προστασίας του υπέρτατου αγαθού της υγείας, οι υπάλληλοι αυτοί προς παροχή τηλεργασίας. Διευκρινίζεται ότι επαφίεται στην κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου και βάσει των δεδομένων που τελούν σε γνώση του σχετικά με την υπαγωγή των υπαλλήλων σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, αν η τηλεργασία θα χορηγηθεί αποκλειστικά στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου ή θα υπάρχει εναλλαγή με τους υπόλοιπους υπαλλήλους που δύνανται να τηλεργαστούν, σε κάθε περίπτωση όμως με προτεραιότητα στους ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και πάντα εντός του ανώτατου προβλεπόμενου ποσοστού τηλεργασίας. Για τον υπολογισμό του ποσοστού θα λαμβάνονται αποκλειστικά οι εν τοις πράγμασι παρέχοντες υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία, των οποίων ωστόσο τα καθήκοντα δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως. Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του πλάνου εργασιών θα ληφθούν υπόψη τα χωροταξικά δεδομένα κάθε Υπηρεσίας, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα ισχύοντα μέτρα τους κανόνες προστασίας δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι, εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ή δεν υφίστανται υπάλληλοι που η φύση των καθηκόντων τους να επιτρέπει την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, δεν θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό της τηλεργασίας
-  εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την 67η εγκύκλιο.

Περαιτέρω, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης.