Η 73η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 73η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333 - 31.01.2022 Εγκύκλιος 73 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00, κατ΄εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290) ΚΥΑ.

Βάσει των ανωτέρω:
- εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό έναντι αντιτίμου.
-  όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 31.1.2022 έως 7.2.2022, ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας.
-  εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την 67η εγκύκλιο.
-  εξυπακούεται ότι οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες που ανεστάλη η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών λόγω της έκτακτης κακοκαιρίας, καθώς και τις επόμενες της κακοκαιρίας αυτής ημέρες, για τις οποίες συστάθηκε η εξ αποστάσεως εργασία, θα επαναπροκηρυχθούν λόγω ανωτέρας βίας σε νεώτερη ημερομηνία.

Αναφορικά με την ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού, ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.
Από την 7η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην περίπτωση νόσησης φυσικού προσώπου πλήρως εμβολιασμένου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Επισημαίνεται ότι από 7.2.2022 όσοι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, δεν έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση, θα είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9- 2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, όπως ισχύει, και τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ των μέτρων (Β΄ 290) ήτοι δύο φορές την εβδομάδα και έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση δική τους. Σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση αυτή αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.

Οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, δεν τίθενται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων σε περίπτωση μη χορήγησης και της αναμνηστικής δόσης, δεδομένου ότι το εν λόγω μέτρο δεν επιβάλλεται ή αίρεται με τη διενέργεια της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί ο εμβολιαστικός κύκλος στον προβλεπόμενο χρόνο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα ανωτέρω, στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Μέχρι την προσαρμογή της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να περιλαμβάνει και στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης, οι Υπηρεσίες προς διαπίστωση της υποχρέωσης -ή μη - διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων θα ζητούν από τους υπαλλήλους/εργαζόμενους, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 205 του ν.4820/2021, την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού τους, από το οποίο να προκύπτει η χορήγηση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου.

Για τους υπαλλήλους/εργαζόμενους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 206 του ν.4820/2021 είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό, και είτε δεν τους έχει επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της αναστολής λόγω εξαίρεσής τους από την υποχρέωση (π.χ. λόγω νόσησης) είτε τους επιβλήθηκε μεν αλλά στη συνέχεια ήρθη (π.χ. λόγω νόσησης μετά το χρονικό σημείο της έναρξης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού), προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου τυχόν υποχρέωση επιβολής του εν λόγω διοικητικού μέτρου λόγω του ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι εξαίρεσης από την υποχρέωση εμβολιασμού (π.χ. λόγω λήξης ισχύος πιστοποιητικού νόσησης), θα πρέπει κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο να παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία και να μην τους έχει χορηγηθεί κατά τις κείμενες  διατάξεις οποιαδήποτε άδεια που να δικαιολογεί την απουσία τους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας τους από την εργασία κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο, το διοικητικό μέτρο της αναστολής, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι επιβολής του, θα πρέπει να επιβληθεί με την επιστροφή των υπαλλήλων στην εργασία τους.

Διευκρινίζεται, ότι στις περιπτώσεις υπαλλήλων, οι οποίοι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 206 του ν.4820/2021 είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό και λόγω νόσησής τους με Covid-19 είτε δεν τέθηκαν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων είτε ήρθη το μέτρο της αναστολής και στη συνέχεια νοσούν εκ νέου με COVID-19, δεν επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων εφόσον κατά τη λήξη ισχύος του πρώτου πιστοποιητικού νόσησης έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει το πιστοποιητικό της δεύτερης νόσησης ή έχει εκδοθεί πιστοποιητικό για τη δεύτερη νόσηση ακόμη και εάν δεν έχει εκκινήσει η ισχύς του.

Επιπλέον,  διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού και μέχρι την άρση του μέτρου αυτού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν.4820/2021 δεν επιτρέπεται:
-οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, όπως π.χ. η μετάταξη ή απόσπαση
χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή δυνάμει απόφασης που είχε εκδοθεί πριν την επιβολή του μέτρου της αναστολής
χορήγηση οποιασδήποτε άδειας απουσίας. Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού που αφορά, π.χ. 16/8/2021, 1/9/2021 κ.ο.κ., τυχόν διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μετά την κατά περίπτωση έναρξη ισχύος του μέτρου τη αναστολής με αντικείμενο τα ανωτέρω και κατά παράβαση της ανωτέρω ρύθμισης, ανακαλούνται από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Περαιτέρω, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες διευκόλυνσης των υπαλλήλων.