Η 84η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 84η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/228/οικ.5455 Εγκύκλιος 84 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν μέχρι και τη Μ. Δευτέρα  10 Απριλίου 2023 και ώρα 6:00 κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849/26-3-2023 (ΦΕΚ Β΄ 1954) ΚΥΑ.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης από COVID-19 και συγκεκριμένα αναφέρεται:
"Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83): «3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.(…) Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, παραμένει σε ισχύ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας και των κλειστών δομών κοινωνικής φροντίδας (σχετική και η παρ. 4 του άρθρου 7 της ισχύουσας ΚΥΑ) όσο και για το σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου δεδομένου ότι δεν έχει επί του παρόντος καταργηθεί με άλλη νομοθετική ρύθμιση."