Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ.β της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ.β της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.πρωτ.:12551 - 27/12/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: "Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011".

Με το άρθρο 84 του νόμου 4997/2022 (Α’ 219/25.11.2022), που αφορά σε καταργούμενες διατάξεις, καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου (25-11-2022), η ειδική εισφορά της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.. Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, στον πρ. ΟΑΕΔ για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ., ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αποδιδόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.


Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ.β της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011

Από την 25η/11/2022 καταργείται η ειδική εισφορά που υπολογιζόταν σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα