Κατάρτιση και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμων οικονομικού έτους 2022

Κατάρτιση και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμων οικονομικού έτους 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 12034 - 23.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Κατάρτιση και αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2022".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα του εγγράφου:
' Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 10925/21.02.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2022» (ΑΔΑ:6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ), σας επισημαίνουμε ότι, η πίστωση που αφορά στα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου της μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο με την ανωτέρω απόφαση, επί δώδεκα (12).
Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ΚΑΕ 0611) με αναμόρφωση (για το επιπλέον ποσό) ή υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το στάδιο κατάρτισης αυτού.
Επιπροσθέτως, εφιστούμε την προσοχή σας στα οριζόμενα της παρ. ΣΤ΄ της ανωτέρω Απόφασης, σύμφωνα με την οποία παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα διάθεσης τυχόν αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων κατανομών από τους ΚΑΠ έως και του έτους 2018 για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων, προς κάλυψη λοιπών λειτουργικών τους δαπανών.'