Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π. 19913 ΕΞ - 15.02.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026".

Το ΜΠΔΣ 2023-2026 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2020-2021), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2022), β) το έτος προϋπολογισμού (2023) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2024-2026).

Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του πλήθους τους, υποτομέα με σημαντική
επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται, η
ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε
δημοσιονομικό πλαίσιο
. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση πίνακες να
εγγράφονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχανα πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και όχι με βάση την πιθανή διαμόρφωση των πιστώσεων των προϋπολογισμών
.
Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2023-2026, οι ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, καθώς και τα λοιπά ΝΠΔΔ του υποτομέα, θα πρέπει να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα 8 του Παραρτήματος της Εγκυκλίου, ενώ τα ΝΠΙΔ του υποτομέα θα προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις ειδικότερες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του πίνακα 8Α.

Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα όλων των φορέων, πλην όσων ΝΠΙΔ καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, προσδιορίζεται ως η διαφορά εισπράξεων –πληρωμών (ταμειακό αποτέλεσμα) +/- τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους) μέσα στο έτος αναφοράς. Αύξηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων οδηγεί σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος για την περίοδο αναφοράς.

Σε κάθε περίπτωση οι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ, καλούνται να αναμένουν τις ειδικότερες οδηγίες που θα αποσταλούν με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη συμπλήρωση των πινάκων και τη διαδικασία υποβολής τους στη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Πίνακας 8 του Παραρτήματος με τα ενοποιημένα ποσά του υποτομέα θα αποσταλεί με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής στη ΔΠΔΣ.