Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε το υπ'αριθ.πρωτ.:1556/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ".

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλουν
συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων μέχρι την 3η Μαρτίου 2023. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr.
Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών (2021 και 2022), οι εκτιμήσεις για το έτος 2023 καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2024 – 2027. Επισημαίνεται και εδώ η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση πίνακες να εγγράφονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, σε ταμειακή ή δεδουλευμένη βάση ανάλογα με τον εφαρμοζόμενο τύπο προϋπολογισμού, και όχι με βάση την πιθανή διαμόρφωση των πιστώσεων των προϋπολογισμών.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Τα πρότυπα αρχεία και η ενδεικτική μεθοδολογία για τη συμπλήρωση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων είναι διαθέσιμα στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών.