Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αρ.πρωτ.: 2/64446/ΔΠΓΚ - 20/07/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2024".

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι κατευθύνσεις και αποτυπώνονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών ΦΓΚ οικονομικού έτους 2024, με στόχο την ακριβέστερη και σαφέστερη αποτύπωση της πρόβλεψης των μεγεθών των εσόδων και δαπανών, αλλά και του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), προωθεί την έκδοση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών. Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ (Πίνακες 14α «Έσοδα - Έξοδα Δήμων» , 14β «Έσοδα - Έξοδα Περιφερειών» και 14γ «Έσοδα - Έξοδα Νομικών Προσώπων ΟΤΑ» του Παραρτήματος Β) καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ [Πίνακας 14 « Έσοδα - Έξοδα ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες και ΝΠ)» του Παραρτήματος Β], πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 01.09.2023 στη ΔΠΓΚ. Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω πίνακες, πέραν της στήλης στην οποία αποτυπώνονται συνολικά οι εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων δωδεκαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους (2023), συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες στήλες εκτιμήσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων. Στον πίνακα VΙΙ του Παραρτήματος Α προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2024 του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ.