Καταγραφή έργων - ενεργειών για την αντιμετώπιση του covid-19

Καταγραφή έργων - ενεργειών για την αντιμετώπιση του covid-19

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε έγγραφο στο οποίο ζητείται οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης  να καταγράψουν και να αποστείλουν πίνακα με τα έργα και τις ενέργειες που υλοποίησαν  για την άμεση αντιμετώπιση της Covid19 πανδημίας.

Παρακαλούνται οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών, των Συνδέσμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενοτήτων Δήμων (ΠΕΔ) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) να μας υποδείξουν έργα / ενέργειες καταχωρημένα ανά φορέα υλοποίησης / ανάθεσης, σύμβαση και διαδικασία ανάθεσης, συμπληρώνοντας τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΕΕ, τον οποίο θα αποστείλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lgsdata@ypes.gr. Τα έργα που θα αποτυπωθούν στον πίνακα, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • η υλοποίησή τους να έχει ξεκινήσει μετά τις 11/3/2020, 
  • να έχουν ολοκληρωθεί ή η ολοκλήρωσή τους ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο να προβλέπεται έως τις 30/11/2022, 
  • να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλους πόρους της ΕΕ και 
  • να έχουν ως αντικείμενο την άμεση βοήθεια στον πληττόμενο πληθυσμό και τον περιορισμό διάδοσης της νόσου, και ειδικότερα να αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων:
1. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του κάθε ΟΤΑ - δήμου ή περιφέρειας υποχρεούται να μεριμνήσει για την υποβολή του πίνακα 2 συμπληρωμένου με τα στοιχεία  έργων και ενεργειών του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του (συμπεριλαμβανομένων των σχολικών επιτροπών).
2. Οι ΠΟΥ των Συνδέσμων, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, των ΠΕΔ και της ΕΕΤΑΑ θα μεριμνήσουν για την υποβολή του πίνακα 2 με τα στοιχεία έργων και ενεργειών των φορέων τους.

Προθεσμία υποβολής στοιχείων: Λόγω των ιδιαίτερα πιεστικών προθεσμιών παρακαλούνται οι φορείς να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία αυστηρά έως τις 22 Ιουνίου 2021 μαζί με το μηνιαίο αρχείο που αποστέλλεται στο πλαίσιο της διακριτής παρακολούθησης των δαπανών των ΟΤΑ λόγω COVID-19'