Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: οικ.78366 ΕΞ 2023 - 19/05/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς".

Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο:
α) επεκτείνεται η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται Η.Τ. που εκδίδονται στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας
β) εισάγεται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν Η.Τ. στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων  των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 και
γ) επεκτείνεται η υποχρέωση για υποβολή Η.Τ. από τους οικονομικούς φορείς και αποδοχή αυτών από τις/τους αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και στην περίπτωση δαπανών που δεν εκτελούνται βάσει του προαναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου.

Όσον αφορά την υποχρέωση παραλαβής των Η.Τ.  οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται Η.Τ. ήδη από την 23η–09-2022.

Η υποχρέωση υποβολής Η.Τ. των οικονομικών φορέων
(άρθρο 2, παρ. 1, περ. 11 του ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 4413/2016 και άρθρο 15, παρ. 1, περ. 18 του ν. 3978/2011), ως προμηθευτών των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 149, περ.6 και 9 του ν.4601/2019, εφαρμόζεται σταδιακά ανάλογα με τον φορέα στον οποίο ανήκουν οι αναθέτουσες αρχές αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκάστοτε δαπάνες.