Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 39135/ 30-5-2022 Εγκύκλιος 374 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής".

Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούν συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου, τα οποία συγκροτούνται και λειτουργούν για συγκεκριμένη θητεία, μετά από τη διεξαγωγή των δημαιρεσιών. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ασκώντας αποφασιστικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.
Επισημαίνεται ότι στους δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στην παρούσα εγκύκλιο αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία τους, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην εκάστοτε Επιτροπή να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού της, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας της.
Επισημαίνεται ότι για λόγους συνοχής και συντομίας, όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα σε «Επιτροπή» νοούνται τόσο η Οικονομική Επιτροπή, όσο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.