Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ( Β' 4790), ΚΥΑ, με τίτλο: "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ.".

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται:
α) σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε ελληνικό λιμένα, πλην των πλοίων που εκτελούν τις λιμενικές υπηρεσίες κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 και πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά σε κυβερνητική μη εμπορική βάση
β) σε όλους τους ελληνικούς λιμένες, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α).

Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, οι φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για όλα τα είδη των αποβλήτων, επαρκών για την κάλυψη των αναγκών των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση των πλοίων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω,  εξασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από πλοία, πλην των καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία, τα δε επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με διαφάνεια, να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που διατίθενται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται. Το ύψος των τελών και η βάση υπολογισμού τους, πρέπει να κοινοποιούνται από τους οικείους φορείς διαχείρισης λιμένων στους χρήστες του λιμένα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα δια της συμπερίληψής τους σε κατάλληλη ενότητα στο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.

Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ.

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ΚΥΑ σχετικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες μέσω λειτουργίας εγκαταστάσεων αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα