Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια των φορέων Δημοσίου

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια των φορέων Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3424), η υπ' Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 - 01.07.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα".

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Για τους φορείς αυτούς τίθεται από τη δημοσίευση της παρούσας και εντεύθεν στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.