Μέχρι σήμερα η υποβολή σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων για τα έτη 2023-2026

Μέχρι σήμερα η υποβολή σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων για τα έτη 2023-2026

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η παράταση της υποβολής σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων ετών 2023-2026, μέχρι και την Πέμπτη 10/03/2022 και ώρα 23.59.

Υπενθυμίζεται πως οι Δήμοι και Περιφέρειες υποβάλλουν σχέδια τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα νομικά τους πρόσωπα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Β της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689/21-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΒΞ46ΜΤΝ6-Ψ6Π) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ενώ πριν την υποβολή των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το σχέδιο , η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων :
- για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και των ΝΠΔΔ των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
- για θέσεις των ΝΠΙΔ: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου