Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τις προσλήψεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας

Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τις προσλήψεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: 4399 - 19.01.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους".

Με τις νεοεισαχθείσες διατάξεις του ν.5013/2023, ορίστηκε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των δήμων. Ως εκ τούτου, για την υποβολή νέων αιτημάτων πλήρωσης θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια να υποβληθούν τα αιτήματα μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Δήμοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει τα αιτήματά τους, με βάση αποφάσεις οικονομικής επιτροπής που ελήφθησαν πριν τη δημοσίευση του ν. 5013/2023, δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες. Προς διευκόλυνση των φορέων, η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων παρατείνεται έως 31-1-2023 και ως εκ τούτου η εφαρμογή για τον κύκλο «Δημοτική Ελληνικ ή 2 Αστυνομία 2023» θα είναι εκ νέου διαθέσιμη για την υποβολή αιτημάτων, έως την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα 23.59’.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ.10/2022 (Α.Π.467/3-1-2023 με ΑΔΑ: 6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..