Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων για τον καθορισμό επιφάνειας των ακινήτων

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων για τον καθορισμό επιφάνειας των ακινήτων

Σύμφωνα με το από 15.09.2021 Δελτίο Τύπου του ΥΠ.ΕΣ. και ύστερα από την ψήφιση του νομοσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο:  «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»,  προβλέπεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη δήλωση των ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και χρήσης των ακινήτων τους στους δήμους, με νέα καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των δηλώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 66 ορίζεται:
'1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειµένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που µέχρι σήµερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, το αργότερο µέχρι τις 31.12.2021.

2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171) στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α΄ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 (A΄246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύµφωνα µε την παρ. 1, διαγράφεται το σύνολo των προστίµων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών µέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά µέτρα, υπολογιζόµενα από 1ης.1.2020, µέχρι την ηµεροµηνία της δήλωσης, µε πρόστιµο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών µέτρων αυτού του διαστήµατος.

3. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα µητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά µέτρα, το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που προκύπτουν από τα οριζόµενα στην παρ. 2, καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.

5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).'