Νέα παράταση στη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά & πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για κάλυψη άλλων αναγκών

Νέα παράταση στη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά & πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για κάλυψη άλλων αναγκών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4917/2022 "Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 67),  κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/ 1975 (Α΄ 74), περί της χρήσης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, έως την 30ή.6.2022, οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Νέα παράταση στη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά & πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για κάλυψη άλλων αναγκών

Μέχρι την 30η.06.2022 οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους.

Διαβάστε περισσότερα