Νέα τρίμηνη παράταση των ΙΔΟΧ συμβάσεων που συνήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19

Νέα τρίμηνη παράταση των ΙΔΟΧ συμβάσεων που συνήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19

Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4876/2021(ΦΕΚ Α΄251), παρατείνεται εκ νέου η διάρκεια των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Όπως ιδίως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο: ' 1. Συµβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και µέχρι τις 31.3.2022 µε απόφαση της οικείας οικονοµικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη, µετά την παράταση, συνεδρίασή του.

2. Η παράταση των συµβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συµβάσεις του είναι ενεργές κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούµενων. Επ’ αυτών δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), καθώς και οι περιορισµοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συµβάσεων, περιλαµβανοµένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

3. Με απόφαση του οικείου Δηµάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος, να διατίθεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξηµένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.'Νέα τρίμηνη παράταση των ΙΔΟΧ συμβάσεων που συνήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19

Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4876/2021, παρέχεται εκ νέου δυνατότητα τρίμηνης παράτασης των ΙΔΟΧ συμβάσεων που συνήφθησαν στα πλαίσια της αντιμετώπισης του COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα