Νέες αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή Δήμων

Νέες αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή Δήμων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4873/2021 (Α' 248), τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής προστίθενται τα κάτωθι:
- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.
- Αποφασίζει για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου 2 του ν. 4674/ 2020 (Α΄ 53).
- Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με τον ν. 4375/2016 (Α΄51) και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76).
- Ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.