Νέες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.

Νέες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σχετικά με τον "Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλωv", στο οποίο είχε κατατεθεί τροπολογία από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, καθώς δεν έχει εκδοθεί το τελικό κείμενο, παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ ως ακολούθως:

  • Παρατείνεται έως την 31/05/2021, η διάρκεια ισχύος εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ.
  • Για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31.03.2021 των ΟΤΑ δεν υποχρεούται ο Π.Ο.Υ. να καταθέσει εντός δεκαπενταημέρου στον «Ειδικό λογαριασμό κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους», το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ τυχόν ποσά που έχουν κατατεθεί αποδεσμεύονται κατόπιν σχετικής αίτησης του Π.Ο.Υ. η οποία υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  • Μειώνεται σε 0,5 %, για τα έτη 2021 και 2022, το τέλος υπέρ των Ο.Τ.Α. επί των ακαθάριστων εσόδων των νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική, ενώ παράλληλα θεσπίζεται ελάχιστο ύψος του ετήσιου οφειλόμενου τέλους για τη συγκεκριμένη κατηγορία κέντρων και καταστημάτων στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Επιπλέον ομαδοποιούνται και επικαιροποιούνται λοιπές δραστηριότητες και κατηγορίες καταστημάτων στις οποίες μπορεί να επιβάλλεται τέλος υπέρ Ο.Τ.Α. με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
  • Θεσπίζεται δυνατότητα καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους, των κοινωφελών επιχειρήσεων και των Δ.Ε.Υ.Α. που λύονται, από τον οικείο Δήμο, μετά από αιτιολογημένη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης, ο Δήμος καθίσταται μοναδικός υπόχρεος για την καταβολή των οφειλών.Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και σε περιπτώσεις οφειλών κάθε είδους εταιρειών των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα, ή εφόσον συμμετέχουν και τρίτοι εταίροι μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής των Ο.Τ.Α. ή και των νομικών τους προσώπων.
  • Παρατείνεται για το τρέχον έτος, η δυνατότητα της απευθείας διάθεσης πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων σε συνδέσμους Δήμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
  • Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.05.2021