Νόμιμη άσκηση δικαιώματος απεργίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Νόμιμη άσκηση δικαιώματος απεργίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας.

Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 91-95 του Ν.4808/2021 αναφορικά με την:
Α) Υποχρέωση γνωστοποίησης απεργίας και στάσεων εργασίας
Β) Υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου
Γ) Υποχρέωση διάθεσης Προσωπικού Ασφαλείας και Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας.
Δ) Υποχρέωση προστασίας του δικαιώματος στην εργασία

Επισημαίνεται ότι, όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της απεργίας, βάσει των άρθρων 91 έως και 95 του ν. 4808/2021, καθίστανται υποχρεωτικές προκειμένου η απεργία να είναι νόμιμη.
Επίσης, για τις διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 19-22 του ν. 1264/1982, αναφορικά με τη νομιμότητα των απεργιών, εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 1264/1982, βάσει της οποίας προβλέπονται τα εξής: Εάν απεργία ή στάση εργασίας που έχει κηρυχθεί από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, κριθεί παράνομη σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1264/1982, δεν επιτρέπεται, μετά την έκδοση της απόφασης, η κήρυξη απεργίας κατά του ίδιου εργοδότη και με ίδια ημερομηνία έναρξης από την αντίστοιχη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.