Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.:165472ΕΞ2022 - 11/11/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της ΓενικήςΚυβέρνησης".

Σκοπός της παρούσας είναι να αποσαφηνίσει το πλαίσιο που ρυθμίζει τα ασυμβίβαστα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πληρωμή των δαπανών των λοιπών (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορέων της Γενικής Κυβέρνησης(λφΓΚ), καθώς και τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων.

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι για τα ΝΠΔΔ που ανήκουν στους λφΓΚ αλλά εξαιρούνται με διάταξη νόμου από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4270/2014, εξακολουθούν να ισχύουν τα ασυμβίβαστα που απορρέουν από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ.6i της παρούσας. Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα,όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014, οι οποίοι ταξινομούνται εκτός της Γενικής Κυβέρνησης δεν έχουν κατ΄αρχήν υποχρέωση εφαρμογής της παρούσας.Παρέχεται πάντως η δυνατότητα για την διασφάλιση της ακεραιότητας της διαχείρισης, είτε οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων να αποφασίσουν την εφαρμογή της είτε ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών(ΠΟΥ) του εποπτεύοντος φορέα να υποδείξει την εφαρμογή της στους εποπτευόμενους φορείς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται μετα άρθρα 24 παρ.4 και 25 παρ.4 του Ν.4270/2014.

Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τα ασυμβίβαστα καθήκοντα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πληρωμή των δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα