Οδηγίες συμπλήρωσης και εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης έτους 2022

Οδηγίες συμπλήρωσης και εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.πρωτ.:Ε2034 - 10.05.2023 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο: "Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022".

Η εν λόγω εγκύκλιος αφορά την παροχή οδηγιών για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, με αναλυτική αναφορά  στα εισοδήματα που καταχωρούνται στους κωδικούς του εντύπου Ν.