Οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών - Οδηγίες σύνταξης σχεδίων

Οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών - Οδηγίες σύνταξης σχεδίων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.A1161 - 18/04/2023 Εγκύκλιος Οδηγία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο: "Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020".

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.  Στο ως άνω πλαίσιο κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν εκδοθεί από το εν λόγω Υπουργείο και η έκδοση  εγγράφου με βάση το νεότερο θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύνταξη ειδικών σχεδίων για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από τους Δήμους και τις Περιφέρειες (αρθ. 23 παρ. 4 Ν.4662/2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.4 του Ν.4662/2020 στα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια των Περιφερειών και των Δήμων, αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνονται Ειδικά Σχέδια για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, τα οποία καταρτίζονται με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών και λιμενικών αρχών.
Οι Δήμοι της χώρας καλούνται να συντάξουν και να προσαρτήσουν στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Δήμων, όπως αυτά συντάχτηκαν βάσει του 3480/11-05-2022 εγγράφου της ΓΓΠΠ «Έκδοση Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για την σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους της χώρας», ειδικό Παράρτημα Θ΄ με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Της υποχρέωσης
σύνταξης ειδικού σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών εξαιρούνται οι Δήμοι των μεγάλων πόλεων των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματά τους, περιβάλλονται από τα πολεοδομικά συγκροτήματα άλλων Δήμων.


Οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών - Οδηγίες σύνταξης σχεδίων

Επικαιροποιημένες οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα