Οδηγίες υποβολής αρχείου δαπανών λόγω COVID-19, μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ.

Οδηγίες υποβολής αρχείου δαπανών λόγω COVID-19, μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε το υπ'  Αριθ. Πρωτ.: 48304 - 29.06.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  με το οποίο παρέχονται οδηγίες  για την υποβολή του αρχείου των δαπανών λόγω COVID-19, μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr.

Ενημερώνουμε ότι αρχής γενομένης από τα στοιχεία του Ιουνίου 2021, το αρχείο των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 θα υποβάλλεται αποκλειστικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω της ανάρτησης των πρότυπων αρχείων:
➢ «COVIDOTA2021ΧΧ_» για δήμους, περιφέρειες και ΝΠΔΔ και
➢ «COVIDNPID2021ΧΧ_» για ΝΠΙΔ όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς (π.χ. για τον Ιούνιο 2021 COVIDOTA202106_ , για τον Ιούλιο 2021 COVIDOTA202107_ κ.ο.κ.).
Σας εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στα εξής:
➢ Η υποβολή του αρχείου γίνεται από τον/την στατιστικό/ή ανταποκριτή/τρια του φορέα χρησιμοποιώντας το μοναδικό δωδεκαψήφιο κωδικό και το password που του έχουν αποσταλεί.
➢ Το υποβαλλόμενο αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή .xlsx ή .xls, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Μετά την παρέλευση του μήνα εντός του οποίου προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής του αρχείου, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του συγκεκριμένου πίνακα. Για παράδειγμα, η υποβολή των αρχείων COVIDOTA202106_ και COVIDNPID202106_ θα είναι εφικτή μόνο κατά το διάστημα από την 01.07.2021-31.07.2021.
Αρχεία που δεν θα φέρουν την ανωτέρω ονομασία θα απορρίπτονται από το σύστημα κατά την υποβολή τους.
Αρχεία τα οποία θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα απορρίπτονται.

Παρατίθενται οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής των πρότυπων αρχείων για τη μηνιαία καταγραφή δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19.