Οι νέες διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ βάσει ψηφισθέντος νομοσχεδίου

Οι νέες διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ βάσει ψηφισθέντος νομοσχεδίου

Ψηφίστηκε χθες 07/09/2021 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Παρατίθενται ως κατωτέρω οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 20: Αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας - Μεταβατική διάταξη

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 καταργούνται διατάξεις διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα, οι οποίες συνιστούν παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016 – Ε.Σ.Κ., Α΄224) έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ακεραιότητα αυτού. Ειδικότερα, με την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων που οδηγούσαν σε στρέβλωση του Ε.Σ.Κ. και την ταυτόχρονη μεταβατική διάταξη περί δυνατότητας μετάταξης σε σύντομο χρόνο (υποβολή αίτησης εντός δέκα ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου) επιτυγχάνεται να αποκρυσταλλωθεί το πεδίο των φορέων προέλευσης υπό την έννοια ότι παύουν να δεσμεύονται οργανικές θέσεις σε αυτούς. Σε συνδυασμό δε με την επερχόμενη εκκίνηση του β’ κύκλου κινητικότητας έτους 2021 εξασφαλίζεται η αποτελεσματική στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου με το κατάλληλο προσωπικό. Απώτερη συνέπεια των ανωτέρω αποτελεί η αποτελεσματική λειτουργία και στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 21: Ηθική αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισµένου Χρόνου του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ηθικής αμοιβής και στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ αυτού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ προς τον σκοπό της ίσης μεταχείρισής τους με τους μονίμους υπαλλήλους του Δημοσίου αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Άρθρο 22: Δικαίωµα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού

Στο προσωπικό των φορέων του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ειδικότητας γεωτεχνικού που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, έως οκτώ (8) µήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασµό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισµούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράµµατα και προγράµµατα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωµα προσυπογραφής εγγράφων αρµοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 24: Διορισµός συγγενούς αποβιώσαντος στο Δηµόσιο - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 επεκτείνεται η ευεργετική ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέλους της οικογένειας θανόντος υπαλλήλου σε άλλο μέλος της οικογένειας αυτού λόγω επισυμβάντος θανάτου του αρχικώς διορισθέντος πριν την μονιμοποίηση του τελευταίου.

Άρθρο 25: Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύµβασης µίσθωσης έργου

Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4622/2019 αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εφαρµόζεται αναλόγως και για τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύµβασης µίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζηµίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός προσλήψεων εκάστου έτους εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συµβούλιο του µηνός Σεπτεµβρίου του προηγούµενου έτους. Στον ως άνω µέγιστο αριθµό προσλήψεων περιλαµβάνονται και αιτήµατα παράτασης ή ανανέωσης της διάρκειας συµβάσεων ανά φορέα που κατατίθενται το αργότερο µέχρι τον Αύγουστο εκάστου έτους προ της διενέργειας του τακτικού Υπουργικού Συµβουλίου. Η κατανοµή των ως άνω προσλήψεων ανά Υπουργείο διενεργείται µε απόφαση της επιτροπής της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280), µε την οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθµός προσλήψεων προσωπικού βάσει του ετήσιου προγραµµατισµού.

Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται επί των προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή με σύµβαση µίσθωσης έργου που αφορούν σε:

α) συµβάσεις έως οκτώ (8) µηνών για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύµφωνα µε τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),

β) προσωπικό που προσλαµβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ηµεροµίσθια τον µήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007,

γ) προσωπικό που προσλαµβάνεται δυνάµει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, καθώς και πρόσληψη εκπαιδευτικών µε ουδέτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα προς αντικατάσταση αυτών που απουσιάζουν µε άδεια άνευ αποδοχών,

δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη µισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη µορφή αντιτίµου ή λοιπών αντικαταβολών,

 ε) προσωπικό των περ. (α), (στ), (η), (θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (κ), (κα) και (κε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280).

Ειδικά για τον προγραµµατισµό προσλήψεων έτους 2022, ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός προσλήψεων του παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση µε τον αντίστοιχο αριθµό εγκεκριµένων προσλήψεων του έτους 2020 και καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της προβλεπόµενης διαδικασίας έγκρισης της επιτροπής της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, καθώς και τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53). Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φορέων των οποίων ο εγκεκριµένος αριθµός προσλήψεων για το έτος 2020 είναι µικρότερος των δέκα (10) ατόµων.

Άρθρο 27: Ρύθµιση θεµάτων µουσικών Ο.Τ.Α. - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017

Οι µουσικοί των λοιπών, πλην των συµφωνικών, µουσικών συνόλων κατατάσσονται, µε πράξη του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, στις ειδικές κατηγορίες του Αρχιµουσικού ή Διευθυντή Χορωδίας (µέχρι δύο, ανά µουσικό σύνολο), του Κορυφαίου και του Μουσικού.

Άρθρο 32: Δυνατότητα πληρωµής συµβάσεων αναφορικά µε την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό του δήµου πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, για τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατά την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), ο προϋπολογισµός αναµορφώνεται κατόπιν σχετικής απόφασης της οικονοµικής επιτροπής, η οποία αποτελεί δεσµευτική εισήγηση προς το οικείο δηµοτικό συµβούλιο. Οι σχετικές δαπάνες µισθοδοσίας, εφόσον δεν αναλήφθησαν εγκαίρως, δύνανται να πληρωθούν αναδροµικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του τρέχοντος ή του επόµενου οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας.

Άρθρο 33: Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισµού των δήµων - Επιτρεπόµενες δαπάνες - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 τροποποιούνται οι επιτρεπόµενες δαπάνες µετά την πάροδο του τριµήνου στις περιπτώσεις που δήμοι που δεν έχουν ψηψισμένο ή/και επικυρωμένο προϋπολογισμό για το εκάστοτε τρέχον έτος.

Άρθρο 36: Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 επεκτείνεται η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας και ρυθμίζονται τα θέματα της επιβολής και άρσης κυρώσεων.

Άρθρο 37: Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19

Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εµβολιασµού, ενώ δεν έχει εµβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόµενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον υπάλληλο του Δηµοσίου ή σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο, συµµετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπον στις πράξεις του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόµενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πράξη.