Ολική κατάργηση κωλυμάτων εκλογιμότητας σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων

Ολική κατάργηση κωλυμάτων εκλογιμότητας σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.5043/2023, επήλθαν αλλαγές μεταξύ άλλων και στα κωλύματα εκλογιμότητας των υποψηφίων που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στους δήμους που άσκησαν καθήκοντα και ανεξαιρέτως σε όλους τους δήμους της χώρας για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Περαιτέρω διευκρινίσεις, δόθηκαν με την υπ' Α.Π.: 38218/02-05-2023 Εγκύκλιο 518 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία ιδίως αναφέρεται πως καταργείται ολικώς το κώλυμα εκλογιμότητας των διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων διοικητικών συμβουλίων, διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων.