Ολοκλήρωση αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου τομέα έτους 2019

Ολοκλήρωση αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου τομέα έτους 2019

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/12/οικ.12876 - 22.06.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η διαδικασία της καταχώρησης των αποτελεσμάτων της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης από τις ΕΕΑ θα διενεργηθεί για πρώτη φορά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης.

Μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, με σκοπό την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης της Αξιολογικής περιόδου του έτους 2019, προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες:
  1. Οι Αξιολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αξιολόγησής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης, και σε περίπτωση που θεμελιώνουν δικαίωμα ένστασης, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας.
  2. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται α)να ολοκληρώσουν την ενημέρωση των ορισμών συμμετεχόντων ως προς την αρμόδια ΕΕΑ β)να ενημερώσουν τους αξιολογούμενους σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εκθέσεις αξιολόγησής τους γ) να προβούν σε γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης σε έντυπη μορφή μόνο σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης των αξιολογούμενων στις εκθέσεις αξιολόγησης τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης δ) να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται εγγράφως από τους αξιολογούμενους μόνο σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή από τον ίδιο τον αξιολογούμενο ε) να διαβιβάσουν στην ΕΕΑ τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους.
  3. Οι Γραμματείς των ΕΕΑ καλούνται α) να ολοκληρώσουν την καταχώρηση των στοιχείων των ΕΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης, με βάση τα αναφερόμενα στη σχετική απόφαση συγκρότησης β) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέταση και υποβολή των αποτελεσμάτων εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης που παραπέμπονται  στην ΕΕΑ μέσω της νέας λειτουργικότητας της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης