Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης

Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 27528/31-03-2023 Εγκύκλιος 402 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης Άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α΄31) «Υπηρεσίες Δόμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010»".

Με το άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), το οποίο έχει έναρξη ισχύος από 1η .1.2023, αντικαταστάθηκε το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με σκοπό την αποσαφήνιση βασικών εννοιών, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους της χώρας. Το εν λόγω άρθρο, ισχύει μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με το οποίο θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών.