Παράταση δυνατότητας δωρεών από Δήμους σε μονάδες υγείας και λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις στο Ν.4839/2021

Παράταση δυνατότητας δωρεών από Δήμους σε μονάδες υγείας και λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις στο Ν.4839/2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 181) ο Νόμος 4839/2021, με τίτλο: «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.:

Άρθρο εικοστό ένατο: Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 29, τροποποιείται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να συμπεριληφθούν, πλην των Κ.Ε.Π., και άλλες διοικητικές δομές στις αρμόδιες για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Άρθρο τριακοστό: Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Με τις διατάξεις του άρθρου 30, τροποποιείται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να συμπεριληφθούν, πλην των Κ.Ε.Π., και άλλες διοικητικές δομές στις αρμόδιες για τη χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19. Περαιτέρω, αναδιαμορφώνονται οι αντίστοιχες εξουσιοδοτικές διατάξεις προκειμένου με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών, να προσδιορίζονται οι ως άνω κατηγορίες δικαιούχων, να καθορίζεται η τηρητέα σε κάθε δομή διαδικασία χορήγησης και να προστίθενται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, λοιπές δομές πλην των ρητά αναφερόμενων στις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο τριακοστό πρώτο: Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών

1. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, εντάσσονται Δήμοι μέσω των Δημοτικών Ιατρείων τους και μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας μετά από δημόσια πρόσκληση.

2. Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 2 είναι η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως ως προς τον τρόπο υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από πλευράς των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό περιεχόμενο συνεργασίας τους, τη δυνατότητα κάλυψης μέρους του λειτουργικού κόστους συμμετοχής τους σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση, τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων προς αυτούς και τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο τριακοστό τρίτο: Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), ως προς την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τεσσαρακοστό: Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 40, συμπληρώνεται και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας και επεκτείνεται η σχετική υποχρέωση στο προσωπικό των Κ.Ε.Π.Α. ( Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού- Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021

Η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α΄63) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄76), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν σε έναν Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄76), διατηρείται σε ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο: Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού - Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020

Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄214), σχετικά με τη διενέργεια δωρεών των Δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εξηκοστό όγδοο: Παραχώρηση φερτών υλικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 200 του ν. 3463/2006 (Α΄114), για την κατασκευή κάθε απαιτούμενου δημοσίου έργου (έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά) στις πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς και σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας, επιτρέπεται η απευθείας δωρεάν παραχώρηση στις Περιφέρειες και τους Δήμους των φερτών υλικών, τα οποία προκύπτουν κατά τις σχετικές εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων, κατόπιν αίτησής τους και με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας.