Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού

Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.5007/2022 "Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ Α' 241),  η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της δυνατότητας των δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.

Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού

Μέχρι την 31η/03/2023 οι ΟΤΑ δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα