Παράταση προθεσμίας γνωμοδότησης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής και λοιπές διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.

Παράταση προθεσμίας γνωμοδότησης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής και λοιπές διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(A' 108) ο Νόμος 4811/2021, με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.:

Άρθρο 54: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), αναφορικά με τη λήψη απόφασης των δήμων, των περιφερειακών ενώσεών τους και των περιφερειών για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς παρατείνεται έως την 31η.12.2021

Άρθρο 55: Μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων και των περιφερειών της αρμοδιότητας λήψης απόφασης για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στο άρθρο 2 του ν. 4674/2020 - Αντικατάσταση της περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της περ. ιθ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010

Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, εντάσσεται και η απόφαση για την προσαρμογή υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων δήμων στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020.

Άρθρο 66: Πολυετείς υποχρεώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014

Με τις διατάξεις του άρθρου, επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο της έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης, σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 68: Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 9 και 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015

Παρατείνεται έως την 31.08.2021 η προθεσμία της επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για την υποβολή γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Άρθρο 74: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Μέχρι την 31η.10.2021 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας λιμενικής αρχής. Με τις διατάξεις της παρ.2  γίνεται αναλυτική αναφορά στις προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας.

Παράταση προθεσμίας γνωμοδότησης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής και λοιπές διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4811/2021, με τις διατάξεις του οποίου παρατείνεται η προθεσμία για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα της επικίνυδης και ανθυγιεινής εργασίας και προβλέπονται λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα