Παράταση προθεσμίας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού

Παράταση προθεσμίας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού

Με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4811/2021, παρατείνεται η προθεσμία λήψης απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, έως την 31η.12.2021.

Επισημαίνεται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν.4811/2021, πως η λήψη απόφασης για την προσαρμογή των υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων δήμων στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 προστέθηκε στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής

Παράταση προθεσμίας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού

Με τις διατάξεις του Ν.4811/2021, παρατείνεται η προθεσμία λήψης απόφασης για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα