Παράταση Προθεσμίας: Υποβολή Απολογιστικών Στοιχείων Στοχοθεσίας

Παράταση Προθεσμίας: Υποβολή Απολογιστικών Στοιχείων Στοχοθεσίας

Σε συνέχεια της αρ. ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/1.9.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΑΛ46ΜΤΛ6-1Ω6) σχετικής εγκυκλίου με θέμα: «Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 - «Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου», σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω απολογιστικών στοιχείων παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπογραμμίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Συναφώς, θα εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος.