Παράταση προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" του Πράσινου Ταμείου

Παράταση προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" του Πράσινου Ταμείου

Ανακοινώθηκαν από το Πράσινο Ταμείο οι παρατάσεις:
- των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021.
των δύο (2) προσκλήσεων «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021.

Ιδίως:
Α. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019» του Πράσινου Ταμείου, μέχρι την 30-12-2022 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του χ.π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019».
Β. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 1410/28-2-2020 και κωδικό «Κ.Χ. 2020» του Πράσινου Ταμείου μέχρι την 30-12-2022 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του χ.π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018».
Γ.  Παρατείνεται  η χρονική διάρκεια των προσκλήσεων
α) με αριθμ. 4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021 και
β) με αριθμ. 5360/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ2021_Β, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 έως και την 31-3-2022 και ώρα 15:00.


Παράταση προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" του Πράσινου Ταμείου

Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων δύο προσκλήσεων και η χρονική διάρκεια άλλων δύο προσκλήσεων στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα