Παρατείνεται έως 30/09 η δυνατότητα δωρεάς ιατροφαρμακευτικού υλικού από τους Ο.Τ.Α.

Παρατείνεται έως 30/09 η δυνατότητα δωρεάς ιατροφαρμακευτικού υλικού από τους Ο.Τ.Α.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του νεοψηφισθέντος νόμου Ν.4812/2021 " Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 110) , η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021 και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών τους συμβουλίων, έως και την 30ή.9.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε  νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.».

Παρατείνεται έως 30/09 η δυνατότητα δωρεάς ιατροφαρμακευτικού υλικού από τους Ο.Τ.Α.

Παράταση της δυνατότητας δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα