Παρατείνεται η δυνατότητα δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, ιατροφαρμακευτικού υλικού και οικίσκων διεξαγωγής εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19

Παρατείνεται η δυνατότητα δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, ιατροφαρμακευτικού υλικού και οικίσκων διεξαγωγής εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4917/2022 "Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 67), η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), περί της δυνατότητας των δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.

Παρατείνεται η δυνατότητα δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, ιατροφαρμακευτικού υλικού και οικίσκων διεξαγωγής εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19

Παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. η δυνατότητα των ΟΤΑ για δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα