Παρατείνεται η ισχύς των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων έως 31/08/2022

Παρατείνεται η ισχύς των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων έως 31/08/2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3993) ΚΥΑ, με την οποία παρατείνεται η ισχύς των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων που εκδόθηκαν ή ισχύουν έως τη δημοσίευση της υπ' Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734 - 16.11.2018 ΚΥΑ και λήγουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 31ης Αυγούστου 2019, έως και την 31η Αυγούστου 2022.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (ΦΕΚ Β’ 5207) κοινή υπουργική απόφαση.