Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4

Βάσει της υπ' Aριθμ.92278/2023 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β' 6145), παρατείνεται για το έτος 2023, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως ισχύει, έως και την 30η Νοεμβρίου 2023.