Παρατείνονται μέχρι τις 31/05 οι συμβάσεις που συνήφθησαν λόγω COVID-19 - εξαιρούνται όσες υπερβαίνουν τους 24 μήνες

Παρατείνονται μέχρι τις 31/05 οι συμβάσεις που συνήφθησαν λόγω COVID-19 - εξαιρούνται όσες υπερβαίνουν τους 24 μήνες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4915/2022,  το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) τροποποιείται ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 176 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 176 Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19
1. Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.5.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, συνεδρίασή του. 2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.
3. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος να διατίθεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες».