Παροχή στοιχείων για τις αναρρωτικές άδειες υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Α΄εξαμήνου 2021

Παροχή στοιχείων για τις αναρρωτικές άδειες υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Α΄εξαμήνου 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 54565 - 20.07.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ζητείται η παροχή στοιχείων σχετικά  με τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για το Α' εξάμηνο του 2021.

Η ανάρτηση των στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θα γίνει στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά θέματα προσωπικού Τ.Α
( https://aftodioikisi.ypes.gr)  μέσω πίνακα  (ANAROTIKES4_ ) καταχωρώντας τα στοιχεία που αφορούν στην περίοδο 1/1/2021 έως 30/6/2021 (α΄εξάμηνο 2021), κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν αιτήματα υπαλλήλων που έχρηζαν παραπομπής σε Υγειονομικές Επιτροπές. Ο συμπληρωμένος πρότυπος πίνακας θα πρέπει να αναρτηθεί στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο ( https://aftodioikisi.ypes.gr) το αργότερο έως 30-7-2021, με την ονομασία ANAROTIKES4_ , σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης και ανάρτησης που είχαν δοθεί στο προαναφερθέν υπ’ αρ. 3898/20-1-2020 έγγραφο.
Διευκρινίζεται εκ νέου ότι στον πίνακα θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα αιτήματα που υπέβαλλαν υπάλληλοι σε προηγούμενο εξάμηνο και είτε η παραπομπή τους στην υγειονομική επιτροπή έγινε εντός του α΄εξαμήνου του 2021, είτε εκκρεμεί.

Σε κάθε περίπτωση καταχώρισης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του υπαλλήλου (σε μορφή ημέρα\μήνας\έτος), ενώ η μη συμπλήρωση λοιπών πεδίων για το ίδιο αίτημα θα σημαίνει ότι το εν λόγω στάδιο εκκρεμεί.