Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου

Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.14362 - 04/09/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της εγκυκλίου:
" Σε συνέχεια του ανωτέρω β) σχετικού σχετικά με την υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του ν.4795/2021(Α’ 62) καθώς και του ανωτέρου γ) σχετικού εγγράφου της Γενικής Αρχής Διαφάνειας που αφορά την συγκέντρωση δεδομένων για το Δείκτη Δημόσιας Ακεραιότητας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) παρακαλούμε για την επικαιροποίηση των στοιχείων που μας είχατε αποστείλει σχετικά με τις πιστοποιήσεις ελεγκτικής επάρκειας. Ειδικότερα, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Φορέων στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας, το  αργότερο έως την Δευτέρα 11 /09/2023, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr:
α) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις Μ.Ε.Ε. της υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους και
β) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με τα στοιχεία των υπηρετούντων στελεχών στις Μ.Ε.Ε. της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία excel.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για τις κατά λόγο αρμοδιότητάς τους ενέργειες, προς ενημέρωση των οικείων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Συνδέσμους), τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων από αυτούς και την αποστολή στην Υπηρεσία μας των ως άνω απαιτούμενων ενιαίων συγκεντρωτικών πινάκων."