Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων έτους 2022

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων έτους 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 496587 - 02.12.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο κοινοποιούνται οι περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων από 01/2022 έως 12/2022.