Πλήθος αυτοδιοικητικών μεταρρυθμίσεων στο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.

Πλήθος αυτοδιοικητικών μεταρρυθμίσεων στο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’, Εθνική Σύνταξη Ομογενών, και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Παρατίθενται ως κατωτέρω οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 5: Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταµένων - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3 άρθρου 88 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

Με τις διατάξεις του άρθρου 5, προβλέπεται ο αποκλεισμός του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής προϊσταμένου, τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στους Ο.Τ.Α., στην περίπτωση που λάβει στη συνέντευξη τελική μοριοδότηση μικρότερη του 500.

Άρθρο 11: Νοµική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης

Με τις διατάξεις του άρθρου 11, ρυθμίζεται η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την παροχή νομικής υποστήριξης στα αιρετά τους όργανα. Περαιτέρω, η νομική υποστήριξη προς αιρετούς Ο.Τ.Α. παρέχεται και κατόπιν απώλειας του αξιώματός τους, λόγω περάτωσης της θητείας τους, για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τον χρόνο αυτής και κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 46: καταργούμενες διατάξεις,  από τη δηµοσίευση του παρόντος σε ΦΕΚ, καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) σχετικά µε τη νοµική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 13: Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Με τις διατάξεις του άρθρου 13, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής των δόσεων από τις ρυθμίσεις των οφειλών των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 14: Επιχορηγήσεις και βοηθήματα - Τροποποίηση άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

Με τις διατάξεις του άρθρου 14, τροποποιείται η υποπερ. i της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), σχετικά με τη δυνατότητα παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων από τους δήμους και τους φορείς στους οποίους δύνανται να παρέχονται επιχορηγήσεις. Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων και σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες και έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

Άρθρο 15: Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων

1. Ειδικά για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών των δήμων, μπορούν να διατίθενται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν μπορούν να καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο, τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ` οιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022, η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, ή να εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ή αναμόρφωσης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής τους επιτροπής, να προβαίνουν σε συμφωνία με πιστωτές τους για τον διακανονισμό οφειλών τους. Η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

Άρθρο 16: Εφαρμογή των διατάξεων περί δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 260 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

Άρθρο 17: Εφαρμογή των διατάξεων περί δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 1069/1980

Με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 ορίζεται πως οι διατάξεις περί δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού εφαρμόζονται και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις, αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

Άρθρο 18: Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρέχεται έως τις 30.6.2022 δικαίωμα υποβολής δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, οι δηλούντες υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης.

Άρθρο 20: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων - Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 97Α ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 20, συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του, παρατείνεται έως τις 1.6.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) σε κάθε δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 21: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης –Τροποποίηση άρθρου 376 ν. 4700/2020 20

Με τις διατάξεις του άρθρου 21, συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του παρατείνεται ως τις 1.6.2022 η προθεσμία για την παροχή διοικητικής υποστήριξης που προβλέφθηκε με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 23: Άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 , σκοπείται η άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

Άρθρο 31: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών λόγω κορωνοϊού - Τροποποίηση άρθρου 106 ν. 4876/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 31, συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του παρατείνεται έως τις 30.6.2022 η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων - για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης - με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Άρθρο 33: Παράταση διάρκειας συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού λόγω COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 176 ν. 4876/202

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) τροποποιείται ως προς τη διάρκεια των συµβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 176 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 176 Παράταση διάρκειας συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού λόγω COVID-19

1. Συµβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και µέχρι τις 31.5.2022 µε απόφαση της οικείας οικονοµικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη, µετά την παράταση, συνεδρίασή του.

2. Η παράταση των συµβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συµβάσεις του είναι ενεργές κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούµενων. Επ’ αυτών δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), καθώς και οι περιορισµοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συµβάσεων, περιλαµβανοµένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

3. Με απόφαση του οικείου Δηµάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος να διατίθεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξηµένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.»

Άρθρο 37: Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 3852/2010
1. Στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων µέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράφεται το πέµπτο εδάφιο, γ) στο νέο πέµπτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην εξαίρεση του πρώτου εδαφίου και η περ. ι) διαµορφώνεται ως εξής:

«ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων µέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το δηµοτικό συµβούλιο.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περ. κδ) ως εξής: «κδ) Αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του Ελληνικού Δηµοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού Δηµοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταµείο), του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και συµφωνεί το αντάλλαγµα και τους όρους της σύµβασης παραχώρησης.

Άρθρο 39: Μηχανισµός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 107 του ν. 4714/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 39, ρυθμίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους και παρέχεται στις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ο απαιτούμενος χρόνος για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και την τακτοποίηση των λογιστικών τους βιβλίων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το ανώτατο ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται στο 30% του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούνται οι ΟΤΑ. για τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Άρθρο 40: Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. για την εξόφληση υποχρεώσεών τους

Με τις διατάξεις του άρθρου 40, καθίσταται δυνατή η επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να εξοφλήσουν άμεσα από τα χρηματικά διαθέσιμα του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», απλήρωτες υποχρεώσεις τους σε ιδιώτες, που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Άρθρο 41: Καθαρισµός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της - Αντικατάσταση περ. 26 υποπαρ. β΄ παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

Με τις διατάξεις του άρθρου 41, διασφαλίζεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών και μισθωτών για καθαρισμό, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων,η  υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων αυτών. Συγκεκριμένα, τίθεται προθεσμία μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και προβλέπεται αίτηση του οικείου δήμου προς την κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς. Βάσει αυτής, η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων. Ακόμη, προβλέπεται ότι η διαδικασία για την εφαρμογή της διάταξης, ο ειδικότερος καθορισμός της υποχρέωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την πυροσβεστική διάταξη του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, εκτός από την επιβολή προστίμου, καταλογίζεται η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών από τον οικείο δήμο. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου.

Άρθρο 42: Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση παρ 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 , παρατείνεται έως την 30ή.9.2022 η προθεσµία περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.

Άρθρο 64: Μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 , προβλέπεται σειρά ρυθμίσεων με σκοπό την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 65: Ρυθµίσεις για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4281/2014

Με τις διατάξεις του άρθρου 65, μειώνεται κατά το ήμισυ (30% από 60%) το ποσοστό επί των ποσών που καταβλήθηκαν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, το οποίο παρακρατείται από τους αποδιδόμενους στους Ο.Τ.Α. Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας και ρευστότητας προς τους Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι το προϊσχύον ποσοστό παρακράτησης (60%) κρίθηκε ως ιδιαίτερα υψηλό και κατά συνέπεια, αποτρεπτικό για την αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α. Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετείται ο στόχος της αποτροπής συσσώρευσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εν λόγω φορέων προς τρίτους και παράλληλα, διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 92: Ακατάσχετο για ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Με τις διατάξεις του άρθρου 92, θεσπίζεται η προστασία των ενισχύσεων από κατασχέσεις, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο στα προγράμματα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθεί ο όγκος των εκκρεμών αιτήσεων ολοκλήρωσης και θα μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος καταβολής της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Προς αυτό τον σκοπό οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος που αιτούνται ενίσχυσης για ανώτατο ποσό συνολικά έως χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη των ενισχύσεων.

Άρθρο 108: Εγκατάσταση Σταθµών Συµπληρωµατικής Κάλυψης από Ο.Τ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 108, εισάγεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, από ίδιους πόρους ή πόρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή τον Προϋπολογισμό του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή το αποθεματικό Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕ.Τ.Τ), της προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης, με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης του τοπικού πληθυσμού τους που δεν εξυπηρετείται από τα αδειοδοτημένα δίκτυα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.