Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού 2023-2026

Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού 2023-2026

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689 - 21.02.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 - 2026".

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4590/2019, προβλέπεται ότι οι εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και οι Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να υποβάλουν τα τετραετή σχέδια  προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων στα οικεία Υπουργεία.
Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), η οποία το υποβάλλει, όπως και τα υπόλοιπα Υπουργεία στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Τα σχέδια για τον Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων θα πρέπει υποβληθούν στην εφαρμογή που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού συμπεριλαμβανομένων των εποπτευομένων φορέων τους.
Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:
- Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Σχεδίων: οι φορείς θα υποβάλουν τα σχέδια τους προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα σχέδια τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.
- Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Σχεδίων: τα Υπουργεία συλλέγουν τα υποβληθέντα σχέδια και τα προωθούν στο ΥΠΕΣ. Κατά τη φάση αυτή θα μπορούν να επεξεργαστούν τα σχέδια, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες σε συνεργασία με τον φορέα υποβολής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, τις δημοσιονομικές συνθήκες και τις κείμενες διατάξεις (εξαιρούνται τα σχέδια των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών). 

Επισημαίνεται πως οι Δήμοι και Περιφέρειες υποβάλλουν σχέδια τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα νομικά τους πρόσωπα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Β της παρούσας εγκύκλιου στις Ειδικές Οδηγίες για τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ιδίως,  πριν την υποβολή των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει  προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το σχέδιο , η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων :
- για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και των ΝΠΔΔ των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
- για θέσεις των ΝΠΙΔ: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής ( «Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά σχέδια»), χωρίς να απαιτείται η αποστολή αυτών ή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Διευκρινίζεται πως ως προθεσμία για την υποβολή των σχεδίων ορίζεται η 08η Μαρτίου 2022.