Πράσινο Ταμείο: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής ΣΦΗΟ

Πράσινο Ταμείο: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής ΣΦΗΟ

Σε Δελτίο Τύπου του Πράσινου Ταμείου παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής των ΣΦΗΟ και την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.

Ακολουθεί απόσπασμα του σχετικού ενημερωτικού Δελτίου:
'Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών πληρωμής για την πρόσκληση των ΣΦΗΟ και την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο,  διευκρινίζονται τα εξής:
  1. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Οδηγό, όπως αυτός ορίζει.
  2. Κατά την υποβολή του Σχεδίου στο ΥΠΕΝ είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε και τα ψηφιακά διανυσματικά αρχεία, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’αρ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 4380 /Β / 2020), τα οποία θα αναρτηθούν στη γεωγραφική βάση δεδομένων mapsportal του ΥΠΕΝ.
  3. Τα ψηφιακά διανυσματικά αρχεία ελέγχονται από το ΥΠΕΝ για να διαπιστωθεί ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με το ΤΕΥΧΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – (ypen.gov.gr).
  4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο εκάστοτε Δήμος θα λαμβάνει από το Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του ΥΠΕΝ  email επιβεβαίωσης, σχετικά με την τελική παραλαβή του εγκεκριμένου, το οποίο θα κοινοποιείται στο Πράσινο Ταμείο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.

Με βάση τα ανωτέρω, η ολοκλήρωση της πληρωμής των οριστικών δικαιούχων από το Πράσινο Ταμείο, θα πραγματοποιείται κατόπιν της αποστολής από το Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του επιβεβαιωτικού email, το οποίο θα διαβεβαιώνει ότι ο εκάστοτε Δήμος έχει υποβάλει ορθά το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τα αντίστοιχα ψηφιακά διανυσματικά αρχεία.'