Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022 ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με αντίτιμο

Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022 ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με αντίτιμο

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. Πρωτ.: 7364 - 07.02.2022 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο:
"Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών".

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παρακαλούνται οι φορείς για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2022, για τις κατηγορίες:
από ίδιους πόρους
ανταποδοτικού χαρακτήρα και
• με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.

Ως προς τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων:
για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
• για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου

Τονίζεται ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τα αιτήματα ανά κατηγορία πρόσληψης.


Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022 ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με αντίτιμο

Δημοσιεύτηκε η δεύτερη εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022 ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου.

Διαβάστε περισσότερα