Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 95989 - 26.12.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021".

Βάσει της ως άνω εγκυκλίου, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, παρακαλούνται να υποβάλουν, σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, τα αιτήματά τους για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2022 που αφορούν:
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021
- προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)
προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα αιτήματα των φορέων που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, ως ισχύει, αυτά θα αποσταλούν, απευθείας από τους φορείς στο ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ4, κατά περίπτωση), με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvaseis-ergou@asep.gr, μέσω της διαδρομής www. asep - ΦΟΡΕΙΣ- Έντυπα – Διαδικασίες -Διαγωνισμών Φορέων -Μίσθ. Έργου ΣΜΕ.
Τα αιτήματα προς το ΑΣΕΠ (για ΣΜΕ) και το ΥΠ.ΕΣ. (για ΙΔΟΧ και ΒσΣ) πρέπει να αποσταλούν / υποβληθούν από τους φορείς το αργότερο έως τις 21-1-2022.

Για το προσωπικό των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης που απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 καθώς και για το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και το προσωπικό με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών, θα ακολουθηθεί η διαδικασία, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την οποία θα εκδοθεί νεότερη εγκύκλιος.

Σημειώνεται ότι οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και της πρόβλεψης του άρθρου 25 του ν.4829/2021 περί περικοπής του συνολικού αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο οποίος όπως πραοαναφέρθηκε ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) προσλήψεις για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην εν λόγω εγκύκλιο.

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022.

Διαβάστε περισσότερα