Προσλήψεις σε Δήμους για διενέργεια rapid-test

Προσλήψεις σε Δήμους για διενέργεια rapid-test

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 63-17.04.2021) ο Νόμος 4796/2021, με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του νεοψηφισθέντος νόμου, οι Δήμοι νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών covid-19.

Ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων, οι Δήμοι, μπορούν να προσλάβουν με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής( άρθρο 74 του Ν.4745/2020), κατάλληλο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 31.05.2021. Η αναλογία του προσωπικού που προσλαμβάνεται είναι ένας υπάλληλος για 25.000 μόνιμους κατοίκους βάσει της τελευταίας απογραφής. Η ισχύς των συμβάσεων ορίζεται  έως την 30η Ιουνίου 2021.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις που ο ΕΟΔΥ δεν διαθέσει σε Δήμους, τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων, τότε έως τις 30 Ιουνίου 2021, οι Δήμοι μπορούν με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων, προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.(παρ.3 άρθρο 10 της από 11.03.2021 Π.Ν.Π.)

Έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων ορίζεται η 17η Απριλίου 2021.