Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

Σε συνέχεια της τροποποίησης της ΚΥΑ σχετικά με το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, εξέδωσε έγγραφο προς τους δυνητικά δικαιούχους του πρόγράμματος, σύμφωνα με το οποίο καλούνται:

  • Nα προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος.
  • Να εκπονήσουν την προτεραιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β')
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ την ως άνω προτεραιοποίηση έργων/προμηθειών, συνοδευόμενη από:
  • Τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος (π.χ. απόσυρση υποέργου, απομείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου υποέργου/ων κλπ) και στοιχείων φακέλου (π.χ. μελέτες και προϋπολογισμούς)
  • Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τις παραπάνω ενέργειες.